Добре дошли в първият и най-голям онлайн магазин за видеонаблюдение в България Geovision.bg във Facebook
Меню

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
HD-TVI и IP охранителни камери,
видеорекордери и аксесоари

062 603410
088 9222552
087 7477257

Относно заповед № 848 от 30.11.2015 г. на Изпълнителна агенция по горите

системи за видеонаблюдение в обекти по Чл. 206 от Закона за горите
 
   Със заповед № 848 от 30.11.2015 г. на Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните,  ползвателите на обекти по Чл. 206 3Г от Закона за горите, са задължени да имат изградена система за постоянно видеонаблюдение в обектите, считано от 01.01.2016 г.
 
   Уведомяваме, че изграждаме системи за видеонаблюдение в обекти по Чл. 206 3Г от Закона за горите, на територията на цялата страна. Издаваме сертификат удостоверяващ, че изградената система за видеонаблюдение, съответства на изискванията по Чл. 14а, ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии /НКОГТ/.

Извадка от наредбата - Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2015 г. , в сила от 1.01.2016 г.)

   (1) Обектите по чл. 206 ЗГ се оборудват със система за постоянно видеонаблюдение, която отговаря на следните изисквания:

   1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
   2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последния календарен месец;
   3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
   4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
   5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.

   (2) Лицата, изградили системата, издават сертификат или удостоверение, че същата съответства на иазискванията по ал. 1.

ЦЕНОВА ОФЕРТА

 


Заповед № 848/30.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ - ИЗТЕГЛИ

Извадка от НАРЕДБА № 1 от 01.01.2016 г. за контрола и опазването на горските територии - ИЗТЕГЛИ

« назад