Добре дошли в първият и най-голям онлайн магазин за видеонаблюдение в България Geovision.bg във Facebook
Меню

СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
HD-TVI и IP охранителни камери,
видеорекордери и аксесоари

062 603410
088 9222552
087 7477257

Видеонаблюдение в лицензирани складове за алкохол, тютюневи изделия и горива

Видеонаблюдение в лицензирани складове за алкохол, тютюневи изделия и горива

 

Какви са изискванията към системата за видеонаблюдение:

  • непрекъснат денонощен запис, а не само когато има движение
  • ясно да се виждат и записват регистрационни номера на всички транспортни средства и на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни средства, както и друга тяхна идентификация като вид, модел, цвят и бр.
  • камерите да са с резолюция минимум 1 мегапиксел /1280x720 px/, да виждат ясно както през деня, така и през нощта.
  • във видеозаписите да има вградени дата и час на всеки запис, местоположение на камерата в обекта,
  • да има записи за минимум 1 календарен месец назад във времето
  • след изтичане на срока от 1 календарен месец, видеозаписите да се архивира, като се съхранява в данъчния склад за срок не по-малък от два календарни месеца. Тоест, винаги и по всяко време, трябва да има записи за последните 3 календарни месеца.
  • системата за видеонаблюдение да разполага с автономно електрозахранване /UPS или авариен генератор за ток/ за срок не по-малък от 24 часа.
  • лицензираните складодържатели са длъжни самостоятелно и за своя сметка да осигурят на митническите органи отдалечен достъп в реално време през Интернет до видеоизображенията и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата им информация.

 

 

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Лицензираните складодържатели в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 11 са длъжни да използват в данъчните складове система за видеонаблюдение и контрол. Видеонаблюдението се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни.
(2) Системата по ал. 1 трябва да предоставя възможност за:
1. визуален контрол в реално време;
2. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства.
(3) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол видеокамерите се монтират стационарно на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни средства. Видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено ясно заснемане на номера за идентификация на транспортните средства, както и друга тяхна идентификация, като трябва да отговарят на изискването на ал. 2, т. 3. Данните за идентификация на транспортните средства се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Видеокамерите по ал. 3 е необходимо да са влагозащитени, да са с резолюция не по-малка от 1280х720 пиксела и да осигуряват ефективно видеонаблюдение, включително в тъмната част на денонощието. Видеокамерите следва да разполагат с функционалност за алармиране при настъпване на определени събития.
(5) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпва и се съхранява информация за датата и часа на видеоизображението, идентификация и местоположение на отделните видеокамери, както и исторически данни за датата, часа и продължителността на прекъснатия сигнал между видеокамера и цифровия регистратор, и регистрираните други аларми.
(6) Информацията за извършваното видеонаблюдение се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от един месец. Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 информацията се архивира, като се съхранява в данъчния склад за срок не по-малък от два месеца. Митническите органи могат да правят копия на архива, когато за целите на контрола е необходим по-голям срок за съхранение на информацията.
(8) Изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се съгласува с митническите органи, които могат да дават предписания и/или да тестват нейната функционалност и ефективност. Искането за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се подава по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(9) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа.
(10) Лицензираните складодържатели са длъжни самостоятелно и за своя сметка да осигурят на митническите органи отдалечен достъп в реално време до видеоизображенията и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата им информация по ал. 6.
(11) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп на органите по ал. 10. Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти.
(12) При извършване на проверки лицензираните складодържатели са длъжни да предоставят на органите по ал. 10 цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол.
(13) Условията и техническите изисквания за изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, както и редът за осъществяване на достъпа по ал. 10 се определят с правилника за прилагане на закона.

« назад